A JÁTÉK SZERVEZŐJE:

A “Minden nap a nyertesnek ingyen ezüstkolloid” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) szervezője a Dr. Juice Pharma Kft.(székhely: 3519 Miskolc, Vadgalamb u. 15. Adószám: 13738145-2-05, Cégjegyzékszám:05-09-013189) a továbbiakban: (“Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a NetBeauty Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Weszprémi u. 18. 1/5.. cégjegyzékszám: 09-09-024729; a továbbiakban: (“Lebonyolító”) látja el.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

A Játék 2014. 03. 20. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2015. december 31.  0 óra 00 percig tart.

A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉK:

Ezüstkolloid száj és toroköblögető
A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy (“Játékos”), kivéve a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, a Játék szervezésében résztvevő ügynökségek alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói.

A Szervező a 16. év alatti Játékost kizárhatja a Játékból, és a megadott adatait haladéktalanul törli.

A nyereményjáték részletes leírása

Amennyiben a játékos részt kíván venni a nyereményjátékon, úgy regisztrálnia kell a teljes nevével és email címének önkéntes megadásával. A sikeres regisztrációval automatikusan részt vesz a játékon. A nyeremény kisorsolása minden hétköznap 10.00 órakor a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik. A nyertes neve ekkor kikerül a www.ezustkolloid-info.com weboldalra, a nyertesek menüpont alá. A játékszabály alapján csak az jogosult a nyereményre, aki aznap ellátogat a weboldalra és még aznap délután 16.00-ig telefonon jelentkezik a nyereményéért, nevének és regisztrált email címének bemondásával. A Szervező vagy Lebonyolító a nyerteseket semmilyen formában nem értesíti.

Egy Játékos kizárólag egy regisztrációra jogosult a Weboldalon keresztül.

A Szervező a Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós névvel vagy email címmel regisztrált játékos regisztrációját érvénytelennek tekinti és kizárja a Játékból.

A Szervező és a Játékban közreműködő Lebonyolító a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött nevek és email címek nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a Játékosokat ért veszteségekért. A regisztráció beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

NYEREMÉNY, SORSOLÁS

A Játékban minden nap az alábbi nyereményt sorsolja ki a játék szervezője:

Saját gyártású Ezüstkolloid száj és torok öblögető.

A Játék időtartama alatt a Szervező minden nap délelőtt 10:00 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) összesen 1 darab napi regisztrált nyertest sorsol ki.

A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más szolgáltatásra nem váltható át.

NYEREMÉNY ÁTVÉTELE:

A Szervező a Játékban történő részvétel feltételei szabályzatban leírtak alapján a nyerteseket semmilyen formában nem értesíti. A nyertes Játékos köteles a játékszabályzatban rögzített határideig jelentkezni a nyereményért! Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Szervező a nyerteseinek a nevét a www.ezustkolloid-info.com weboldalon teszi közzé a nyertesek menüpont alatt.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.
INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL:

A Játékról részletes információk a www.ezustkolloid-info.com weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a Szervezőnél elhelyezett esetleges reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is az info@drjuice.info e-mail címekre írhatnak.

ADATVÉDELEM:

Az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén nevüket és a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A játékra feliratkozók a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező és vagy Lebonyolító kizárólag saját hirdetéseit, akcióit, játékait, stb. emailen eljuttassa a játékra feliratkozó játékos email címére. A hírlevél küldésről bármikor le lehet a játékosnak iratkozni.

A játékra feliratkozók részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, valamint hogy a játék szervezője a szolgáltatásairól és akcióiról rendszeresen email üzenetet küldhet a játékra jelentkezőknek.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a játékon, illetve ne küldjenek továbbiakban neki emailen tájékoztató, reklámanyagot, stb. Ezt az info@drjuice.info vagy az info@geniusmm.hu email címen bármikor megteheti.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átvételének elmaradásáért vagy késedelméért, sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a www.ezustkolloid-info.hu weboldal, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A játékra történő feliratkozáskor megadott személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra, és azokat az Adatkezelő leiratkozáskor haladéktalanul törli nyilvántartásából. Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja külföldre.

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.corpusfitness-debrecen.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a játékos adatregisztrációja közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. A Szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Debrecen, 2014. március 20.

Szervező

Ezüstkollid infomrációk és tudástár

Olvasson információka és érdekességeket az ezüstkolloidról.
Ezüstkolloid információk és Tudástár